اهداف تشکیل باشگاه

باشگاه سهامداران راه نو

مهم ترین هدف باشگاه سهامداران ، ایجاد یک ارتباط مفید و مستمر با سهامداران  و تامین به موقع نیازهای آن ها و همچنین ایجاد منافع بیشتر برای هر دو طرف میباشدکه در ادامه این مجموعه قصد دارد با ارائه پاسخی شایسته درمقابل اعتماد سهامداران منجر به ایجاد حس وفادارسازی ورضایت در سهامدارشود.وهم چنین افزایش بهروری و تحلیل اطلاعات ودرنهایت بهبود کیفیت خدمات به سهامداران ازدیگراهداف این باشگاه میباشد.

+
سهامدار
پروژه
انجام شده
سال
تجربه کاری
بازدید از
کنفرانس ها