پروژه نیروگاه بادی ۶۶۰ کیلووات پدیده مروزیست

۱۳۹۶

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)

بهار 1398

بهار سال ۹۹ اولین توربین پروژه نیروگاه بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات به بهره برداری رسید و برق رسانی به شبکه انجام شد.

زمستان 1398

زمستان سال ۹۹ دومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد نصب شد.

بهار ۱۴۰۰

نوروز ۱۴۰۰ اجرای فونداسیون سومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد