پروژه نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی در سلامی خواف

1394

معارض شناسی و طراحی چیدمان نیروگاه

1395

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)

1398

مذاکرات برای خرید اولین توربین بادی ۲.۵ مگاوات انجام شد.