ارزیابی منابع بادی

پارامترهای اساسی و اختیاری ارزیابی منابع بادی پارامترهای اساسی و اختیاری ارزیابی منابع بادی در این متن شرح داده شده است. این عوامل برای پایش پتانسیل های بادی هر منطقه الزامی است. پارامترهای اساسی هسته اصلی پایش انرژی باد، جمع آوری داده های سرعت باد(wind speed)، جهت باد(wind direction) و دمای هوا است. شرح هر […]