جهت باد: کاربرد و اندازه گیری

جهت باد و تغییرات در جهت باد(wind direction) با شرایط جغرافیایی و شرایط آب و هوایی محلی و جهانی تعیین می شود. جهت باد بین روز و شب و با شدت آشفتگی جانبی (lateral turbulence intensity) می تواند تغییر کند. شکل زیر نواسانات در جهت باد را در یک دقیقه نشان می دهد. برگرفته از […]