مفهوم سایه باد

سایه باد (wind shade) مفهومی است که در علوم هواشناسی، شهرسازی و انرژی بسیار کاربرد دارد و به ناحیه ای اشاره دارد که نوع جریان و سرعت باد، بعد از برخورد با موانع تغییر می کند. موانعی مانند ساختمان ها، درختان و صخره ها می توانند سرعت باد را به صورت چشم گیری کاهش دهند […]