نصب توربین بادی

طول و پیچیدگی فرایند نصب توربین بادی وابسته به اندازه و نوع توربین بادی است. قبل از نصب توربین بادی تحقیقات فنی در مورد سایت نیروگاه، داده برداری سرعت و جهت باد لازم است که برای اطلاعات بیشتر می توان مقاله های میدان بادی و جهت باد مطالعه شود. لازم به ذکر است که مراحل قانونی کسب مجوز نیروگاه […]